nules amb els menuts i menudes

CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS

És un òrgan de representació municipal i educatiu d’acostament i participació en la vida pública municipal per a la població infantil i juvenil del Nules.
És un mitjà de participació, consulta i assessorament, de caràcter fonamentalment pedagògic i educatiu, que té com a objectiu fonamental que la població més jove de Nules es forme en valors democràtics i ciutadans.

ART. 12 DRET A EXPRESSAR L’OPINIÓ I A SER ESCOLTATS

Totes les xiquetes i xiquets tenen dret a expressar lliurement la seua opinió en tots els assumptes, i a ser escoltades i escoltats en els temes que tinguin a veure amb elles i ells. Els xiquets i xiquetes tenen dret a ser escoltats en procediments judicials o administratius que els afecten.

ART. 28 DRET A L’EDUCACIÓ

Les xiquetes i els xiquets tenen dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Les autoritats han d’implantar l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tot el món i fomentar el desenvolupament de l’ensenyament secundari. A més, l’ensenyament superior ha de ser també accessible per a tothom.

JORNADES EDUCATIVES

PER A FAMÍLIES I DOCENTS

CONSELL

IGUALTAT EN L’EDUCACIÓ

Programa pioner que reuneix professionals de l’educació, famílies i alumnat. Aquestes jornades són un fòrum de debat d‟assumptes d’actualitat relacionats amb l’educació en què s‟involucren tots els sectors implicats tant el professorat, les famílies, com les persones no docents que treballen en centres educatius. En dies previs a les jornades, l’alumnat de Nules participa a través d’actes lúdics que visibilitzen les temàtiques sobre les quals es reflexionarà a les jornades. A les pròpies ponències, se’ls dóna veu a les xiquetes i xiquets, al costat de la resta de la comunitat educativa.

ART. 29 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ

L’educació ha d’estar dirigida a desenvolupar la personalitat, aptituds i la capacitat mental i física de cada xiqueta i xiquet fins el màxim de les seves possibilitats. Els xiquets i les xiquetes han d’aprendre a respectar els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones. A més, se’ls ha de preparar per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat de sexes i amistat entre tots els pobles, així com el respecte del medi ambient.

 

ART. 5 ORIENTACIÓ PER PART DE LES MARES I ELS PARES

Els estats respectaran les responsabilitats, drets i deures dels pares i les mares i els proporcionaran el suport i orientació apropiades perquè els xiquets i xiquetes puguin exercir els drets de la Convenció.

El Pla d’Igualtat en Educació pretén ser un manual perquè cada centre educatiu pugui elaborar les mesures necessàries per implantar al seu propi centre amb vista a afavorir la igualtat entre dones i homes, i està enfocat a tota la comunitat educativa.

JORNADES EDUCATIVES PER A FAMÍLIES I DOCENTS

Programa pioner que reuneix professionals de l’educació, famílies i alumnat. Aquestes jornades són un fòrum de debat d‟assumptes d’actualitat relacionats amb l’educació en què s‟involucren tots els sectors implicats tant el professorat, les famílies, com les persones no docents que treballen en centres educatius. En dies previs a les jornades, l’alumnat de Nules participa a través d’actes lúdics que visibilitzen les temàtiques sobre les quals es reflexionarà a les jornades. A les pròpies ponències, se’ls dóna veu a les xiquetes i xiquets, al costat de la resta de la comunitat educativa.

CONSELL

IGUALTAT EN L’EDUCACIÓ

ART. 29 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ

L’educació ha d’estar dirigida a desenvolupar la personalitat, aptituds i la capacitat mental i física de cada xiqueta i xiquet fins el màxim de les seves possibilitats. Els xiquets i les xiquetes han d’aprendre a respectar els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones. A més, se’ls ha de preparar per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat de sexes i amistat entre tots els pobles, així com el respecte del medi ambient.

 

ART. 5 ORIENTACIÓ PER PART DE LES MARES I ELS PARES

Els estats respectaran les responsabilitats, drets i deures dels pares i les mares i els proporcionaran el suport i orientació apropiades perquè els xiquets i xiquetes puguin exercir els drets de la Convenció.

El Pla d’Igualtat en Educació pretén ser un manual perquè cada centre educatiu pugui elaborar les mesures necessàries per implantar al seu propi centre amb vista a afavorir la igualtat entre dones i homes, i està enfocat a tota la comunitat educativa.

ESPAI VERD VIU

Per tal d’incorporar activitats d’ajuden a incentivar la participació infantil al municipi de Nules, es va promoure l’activitat educativa Espai Verd Viu per a tots els IES i col·legis de Nules que hi volguessen participar. A més, es tracta d’una aula oberta on poder impartir unitats didàctiques per a cada curs escolar, adaptant-ne el contingut perquè compti amb una mirada ambiental i que es pugui desenvolupar a l’Espai Verd Viu, a través de pedagogies vives.

ARRELS PROP LA MAR

La Regidoria de Platges impulsa la participació veïnal, de manera especial la infantil, a través d’accions periòdiques en què es tornen a plantar les espècies típiques del litoral quan els temporals les fan malbé. Aquest projecte, a més de fomentar la participació infantil, cerca també que els xiquets i xiquetes coneguen les arrels i tradicions del nostre literal, així com conscienciar sobre el medi ambient i donar a conèixer els nostres ecosistemes.

TALLERS EDUCATIUS PER A POBLACIÓ EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Tallers educatius per a menors entre 3 i 12 anys que viuen a una zona del poble amb gran índex d’exclusió social.

Repàs escolar + activitats relacionades amb l’oci saludable, millorar les seues capacitats i facilitar la integració de tota la població menor d’edat.

• Àrea lúdica i creativa: Amb activitats com a manualitats i activitats artístiques enfocades a augmentar la creativitat, la motricitat fina i el treball en equip.

• Àrea lúdica d’habilitats socials: Amb activitats que ajuden a aconseguir adaptar-se i integrar-se d’una forma segura i divertida. Estan enfocades a treballar les habilitats: comunicació, coneixement, cooperació, distensió, resolució de conflictes i contes de crecimiento.saludable, millorar les seues capacitats i facilitar la integració de tota la població menor d’edat.

OBSERVATORI DE NULES CONTRA LA LGTBIFÒBIA

L’Ajuntament de Nules, així com la resta de les administracions públiques
han de garantir i promoure la defensa dels drets LGTBI,
així com oferir suport a les denúncies contra els delictes d’odi i promoure la igualtat de drets i de tracte de totes les persones.

ART. 2 NO DISCRIMINACIÓ

Els estats garantiran l’aplicació dels drets recollits en la Convenció per a tots els xiquets i xiquetes, sense fer cap tipus de distinció per raó del seu sexe, idioma, religió, opinió política o d’altre tipus, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra condició del xiquet o xiqueta i de la seua família.

L´Ajuntament de Nules col·labora amb l´Associació ESTEM, que treballa en benefici de les persones amb diversitat funcional.

ART. 23 DRETS DE LES XIQUETES I XIQUETS AMB DISCAPACITAT

Totes les xiquetes i xiquets que pateixen alguna discapacitat física, sensorial o psíquica, tenen dret a gaudir una vida plena i decent en condicions que aseguren la seua dignitat, els permeti valer-se per si mateixos i faciliten la participació activa en la comunitat. Els xiquets i xiquetes amb discapacitat tenen dret a rebre atencions especialitzades que, dins del possible, hauran de ser gratuïtes. Les autoritats promouran i asseguraran l’assistència adequada del xiquet o la xiqueta amb discapacitat.

CENTRE D’ACOLLIDA DE MENORS CAM

ART. 20 PROTECCIÓ ESPECIAL DE LES XIQUETES I XIQUETS SEPARATS DELS SEUS PARES I MARES

Les xiquetes i xiquets que estan separats, de forma temporal o permanent, de la seua família tenen dret a la protecció i assistència de les autoritats, que s’encarregaran de garantir la continuïtat en l’educació del xiquet o xiqueta segons el seu origen religiós, cultural i lingüístic.

 

ART. 22 PROTECCIÓ DE LES XIQUETES I XIQUETS REFUGIATS

Les xiquetes i xiquets refugiats hauran de rebre protecció especial. Les autoritats, en col·laboració amb les organitzacions que atenen aquets xiquets, adoptaran mesures adients perquè rebin la protecció i assistència humanitària apropiades per a gaudir dels drets de la Convenció.

El centre de menors Plana està destinat a acollir, atendre i educar menors d’edat que necessiten una atenció especialitzada per trobar-se en una situació de desprotecció.

Per un esport sense barreres

Una setmana per fomentar els valors de l’esport entre els participants i obrir el Centre d’Acollida de Menors ubicat a Nules al conjunt de la ciutadania.

Tots els xiquets, xiquetes i adolescents tenen dret a jugar, descansar i participar en activitats recreatives pròpies de l’edat.

ART. 29 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDUCACIÓ

L’educació ha d’estar dirigida a desenrotllar la personalitat, aptituds i la capacitat mental i física de cada xica i chicohasta el màxim de les seues possibilitats.

TENIM dret a participar en activitats culturals i artístiques; per tant, els estats han de promoure oportunitats adequades i en condicions d’igualtat perquè enspugam integrar.

#nulesSOMinfànciaiadolescència

ART. 4 RESPONSABILITAT DELS ESTATS EN EL COMPLIMENT DELS DRETS

Els governs adoptaran totes les mesures administratives, legislatives i d’altre tipus per a garantir el compliment dels drets recollits en aquesta Convenció.

Aquesta mateixa escola és el resultat de l’obligació que tenen les administracions públiques a difondre i donar a conèixer els nostres drets.

ART. 42 DIFUSIÓ DE LA CONVENCIÓ

Els estats es comprometen a donar a conèixer eficaçment la Convenció, tant a persones adultes, com a xiquets, xiquetes i adolescents.

PROGRAMA AGENT TUTOR

La col·laboració entre la Policia Local de Nules i la comunitat educativa ha estat reconeguda a la primera edició dels Premis Nacionals de Bones Pràctiques del Programa Agent Tutor, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

ART. 19 PROTECCIÓ CONTRA ELS MALTRACTAMENTS

Les autoritats adoptaran totes les mesures per a protegir els xiquets i les xiquetes contra qualsevol forma de perjudici, abús o maltractament.

El Programa Agent Tutor és un servei de la Policia Local de Nules especialitzat en la promoció del respecte als drets de la infància i la seua intervenció es concentra en l’àmbit de la prevenció i la protecció del menor, en estreta col·laboració amb la comunitat educativa i en coordinació la resta de professionals de la xarxa de recursos municipals. El seu enfocament de treball està relacionat amb les matèries següents:

1. Problemàtiques detectades a la via pública, locals o establiments públics.
2. Incidències registrades a l’àmbit de les TIC.
3. Reptes de tipus mediambiental.
4. Intervencions de coordinació amb altres entitats i organismes.
5. Actuacions de supervisió i seguiment de mesures adoptades amb menors.
Amb aquest programa la Policia Local treballa en la prevenció d’actuacions que puguen afectar els menors com l’assetjament escolar, les drogues o l’ús responsable de les tecnologies.

ART. 33 PROTECCIÓ CONTRA EL CONSUM I TRÀFIC DE DROGUES

Els estats han d’adoptar totes les mesures adients per protegir les i els adolescents contra l’ús il·lícit de drogues, així com per impedir que se’ls utilitze en la producció i tràfic d’aquestes substàncies.

ART. 34 PROTECCIÓ CONTRA L’ ABÚS I L’ EXPLOTACIÓ SEXUAL

Els xiquets i les xiquetes tenen dret a estar protegits contra totes les formes d’explotació i abús sexuals. Els estats han de prendre totes les mesures per impedir:
– La incitació o coacció perquè un xiquet o xiqueta participi en qualsevol activitat sexual il·legal
– L’explotació del xiquet o xiqueta en la prostitució o altres pràctiques sexuals il·legals.
– L’explotació del xiquet o xiqueta en espectacles o materials pornogràfics.
Que es registre i difonga qualsevol abús contra una xiqueta o un xiquet a través de mitjans tecnològics com Internet o telefonia mòbil.